in het nieuws

Zorgspecifieke concentratietoets NZa Dentpoint

Logo Atlas Dental Care

Rosmalen, 15 oktober 2022

Betreft: Zorgspecifieke Concentratietoets

Aan alle patiënten van Atlas Dental Care,

Wanneer we als zorgaanbieder de grens van 50 personen die zorg verlenen in Nederland overschrijden hebben we goedkeuring nodig van de NZA middels een zorgspecifieke concentratietoets. Een onderdeel hiervan is dat de NZa toetst of de stakeholders (oa onze medewerkers, zorgverleners en patiënten) op een zorgvuldige wijze betrokken zijn bij de voorbereiding van de concentratie (lees in dit geval: overname van een andere tandartsenpraktijk). In dat kader beoordeelt de NZa of de stakeholders op de volgende wijze op de hoogte zijn gebracht van de inhoud van de concentratieplannen:

  • Tijdig, schriftelijk en begrijpelijk
  • In de gelegenheid zijn gesteld hun oordelen en aanbevelingen daarover kenbaar te maken
  • Deze oordelen en aanbevelingen door de zorgaanbieder (Atlas in deze) gemotiveerd zijn meegewogen in de besluitvorming tot concentratie (overname).

 

De rol die de wetgever aan de verschillende stakeholders heeft toebedeeld is voor iedere stakeholder in beginsel hetzelfde, namelijk een adviserende rol bij de besluitvorming over de concentratie (en ook louter adviserend).

Met Atlas Dental Care zijn we voornemens om tegen het jaareinde (december 2022) tandartsenpraktijk Dent Point over te nemen: www.dentpoint.nl. De praktijk zelf heeft preventieve zorg hoog in het vaandel en leunt wat betreft visie nauw aan tegen deze van Atlas.

Onze vraag naar u, als stakeholder, is de volgende: heeft u adviezen hoe we deze concentratie het best mogelijk kunnen invullen, dit op vlak van:

  • Tandheelkundige zorg
  • Integratie
  • Backoffice (administratie, HR, inkoop, kwaliteitscontrole, marketing & communicatie, financiën, ICT)
  • Algemeen management

 

Indien er adviezen zijn dewelke u graag zou delen kan dit op het volgende mailadres: administratie@atlasdentalcare.eu met als onderwerp “Advies mbt Zorgspecifieke Concentratietoets NZa”. Wij gaan deze adviezen persoonlijk lezen en mee in overweging nemen in onze besluitvorming hoe we de overname verder vorm gaan geven. Graag zien we de eventuele adviezen binnenkomen voor 15 november 2022. Adviezen die later binnenkomen zullen niet meer gelezen worden.

Alvast bedankt voor uw tijd en energie.
Vriendelijke groeten,

Vincent Mazairac en Berend Wauters
Tandarts-Directeur en Directeur Atlas Dental Care

Ook in het nieuws..